Bed Box Holland BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bed Box Holland BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bed Box Holland BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Bed Box Holland BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van uw bestelling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van de door u geplaatste bestelling;
 • Verrichten van eventuele services;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bed Box Holland BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titel;
 • Factuuradres;
 • Afleveradres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Bed Box Holland BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 10 jaar na uw aankoop om u service te kunnen verlenen.

Recensies

Op onze website kunt u een recensie achterlaten op onze website. U kunt hiervoor een naam, plaatsnaam en e-mailadres invullen. Het e-mailadres wordt uitsluitend intern bij Bed Box Holland BV gebruikt om u eventueel te contacteren aan de hand van uw recensie. Het ingevulde e-mailadres zal niet aan derden worden doorgegeven of gepubliceerd. De naam en plaatsnaam die u invult, zullen worden getoond bij uw recensie op onze recensiepagina. Deze kunnen getoond worden aan alle bezoekers van Bed Box Holland BV

Nadat u het bestelde product van Bed Box Holland heeft ontvangen, kunnen wij u eenmalig een e-mail sturen voor het vragen van een klantenbeoordeling.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Bed Box Holland BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van offertes.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Facebook.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bed Box Holland BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Bed Box Holland BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Bed Box Holland BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bed Box Holland BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSNnummer;
 • Bezit van rijbewijs;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Bed Box Holland BV ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Wanneer u solliciteert voor een functie bij Bed Box Holland BV worden uw gegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. Tenzij er expliciet met u overlegd is om uw gegevens langer te bewaren, omdat er bijvoorbeeld op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Het termijn hiervoor is onderling overleg tot in de meeste gevallen uiterlijk 1 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze webshop;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat waarmee u onze website bezoekt. Cookies kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar wel zien of u onze website eerder heeft bezocht met hetzelfde apparaat. Cookies zijn bedoelt om het gebruiksgemak van onze website te bevorderen. Deze cookies kunnen uw apparaat of de bestanden die hierop zijn opgeslagen niet beschadigen.
Bewaartermijn

Bed Box Holland BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bed Box Holland BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te laten verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]
Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bed Box Holland BV

Jagersveld 39A

5405 BW Uden

[email protected]
0413-259945

KVK nummer: 22050952
BTW nummer: NL811090668B01

Onze Privacy Policy is actief sinds 24 mei 2018.

Winkelwagen